Vedtekter godkjent 2016

Vedtekter godkjent 2016

Vedtekter for Norges Shotokanforbund.
Vedtatt på klubbleder møte Fredrikstad 1. juli 2016.

§ 1 Formål
Norges Shotokanforbund (NSF) har som formål å bevare og videreutvikle stilarten
Shotokan karate i Norge på en åpen og inkluderende måte.
NSF skal også jobbe for å spre Shotokan karate i Norge.

§ 2 Organisasjon
NSF er en sammenslutning av idrettslag som organiserer idretten Shotokan karate
og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
(NIF).
NSF er medlem av NIF og Kampsportforbundet og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og
bestemmelser for disse.

NSF har følgende organer:
1. NSF årsmøtet.
2. Styret.
3. Teknisk komité.

§ 3 Oppgaver og kompetanse
NSF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik
at det imøtekommer de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og
internasjonal idrett stiller.
NSF er faglig myndighet for forbundets medlemmer og klubber. Med
faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med
følgende unntak:
a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at
NSF selv iverksetter kontrollrutiner.
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

§ 4 Medlemskap
Alle idrettslag som organiserer Shotokan karate og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer
i forbundet.
Søknad om medlemskap sendes NSF ved styret. Utmelding skjer på samme måte.
Alle idrettslag som er tilsluttet NSF plikter å overholde NIFs og NSFs
lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak.

§ 5 Kontingent/avgifter
NSF årsmøtet kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.
Skyldig kontingent/avgifter kan medføre tap av stemmerett og andre rettigheter på NSF årsmøtet.
Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet
i NSF, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder
tilsvarende.

Klubbene skal rapportere antall medlemmer til styret en gang pr år 1.okt. Dette kan gjøres via
Kampsportforbundets medlemsregister. Rapporteringen danner grunnlag for fakturering av
kontingent.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste,
som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og
regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/NSF årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog
slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3
medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være
representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10 NSF årsmøtet
NSF øverste organ er NSF årsmøtet. NSF årsmøtet avholdes årlig.

NSF årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som
har representasjonsrett , jf. § 11.
Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4.
Forslag som skal behandles på NSF årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før NSF årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2
uker før NSF årsmøtet.
Lovlig innkalt NSF årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jf.
NIFs lov § 2-5.
På NSF årsmøte kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte
saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av
saklisten.

§ 11 Representasjon på NSF årsmøte
På NSFs NSF årsmøtet møter med stemmerett:
a) NSF styre.
b) Representanter fra medlemsklubbene etter følgende skala:
● 1-99 medlemmer: 1 stemme.
● 100-199 medlemmer: 2 stemmer.
● 200 medlemmer og over: 3 stemmer.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/NSF årsmøte, eller
oppnevnt av styret etter fullmakt.
Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NSF.
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er
forhindret fra å møte
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) Revisor
e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker
som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på NSF årsmøtet.
Alle medlemmer i forbundets medlemsklubber har rett til å være tilstede ved NSF årsmøtet.

§ 12 Ledelse av NSF årsmøtet
NSF årsmøte ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem i en av
forbundets medlemsklubber.

§ 13 NSF årsmøtets oppgaver
NSF årsmøtet skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for NSF
5. Behandle NSF regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette kontingent og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Utpeke person til revisjon av regnskap.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
d) Domsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
e) Appellutvalg med leder, 2-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer
f) Representanter til møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. Leder, nestleder, styremedlemmer og
varamedlemmer velges for to år.
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er
ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet.
Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem,
ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person
som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk
person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 14 Stemmegivning på NSF årsmøte
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemme-seddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater,
og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 15 Ekstraordinært NSF årsmøte
Ekstraordinært NSF årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av Idrettsstyret.
b) Vedtak av NSF årsmøtet.
c) Vedtak av NSF årsmøtet.
d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste NSF årsmøte representerte minst
¼ av de stemmeberettigede representanter.
Ekstraordinært NSF årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling av NSF årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 16 NSF styre
NSF ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom NSF årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette NSF årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige
myndighet.
3. Påse at NSF midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som
er fattet på årsmøte/NSF årsmøte eller av overordnet organisasjonsledd.
Styret skal videre på se at NSF har en tilfredsstillende organisering
av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring17.
4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra NSF årsmøtet eller som styret
finnerpåkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt NSFs styre når internasjonale
saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale
NSFs styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle
kandidater til internasjonale NSFs styre og underliggende komiteer.
I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere NSFs standpunkt i internasjonale
idrettspolitiske saker.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende
Klubbene kan fremme saker og forslag til Styret og Teknisk Komité.

§17 Teknisk komité
Teknisk komité (heretter kalt TK) skal bestå av aktive instruktører utpekt av respektive
medlemsklubber. Medlemsklubbene skal utpeke en representant til TK som er gradert 4. dan eller
høyere i WTKO, JKS, JKA eller annet internasjonalt anerkjent karateforbund. TK velger selv en leder
fra TKs medlemmer. Leder i TK godkjennes av årsmøtet.
TKs hovedoppgave er å definere og kvalitetssikre den karatetekniske standarden i NSF.
TK er vedtaksført når et flertall av TKs medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Leder skal rapportere alle vedtak gjort i TK til forbundets styre.
TKs oppgaver og ansvar:
a) TK skal utvikle og revidere NSF graderingsbestemmelser. Graderingsbestemmelsene skal
revideres minimum hvert femte år. Graderingsbestemmelser skal inneholde teknisk pensum
og krav til klubbenes instruktører med graderingsrett. TK kan delegere graderingsrett og
fastsette krav til, og sertifisere, instruktører med graderingsrett.
b) TK skal legge til rette for utvikling av NSF utøvere innenfor Shobo Ippon og Shotokan Kata.
c) Medlemmer i TK skal i størst mulig grad delta på samlinger, nasjonale og internasjonale med
instruktører fra organisasjoner NSF er tilknyttet til eller samarbeider med.
d) TK skal, i samarbeid med styret, arrangere en årlig NSF instruktørssamling.
e) TK skal holde møte minimum en gang i året. Møte kan avholdes når lederen bestemmer det
eller et flertall av TKs medlemmer forlanger det.
f) TK kan oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse. Styret skal godkjenne dette.
g) TK kan innstille til NSF årsmøtet hvilke internasjonale organisasjoner forbundet skal være
tilknyttet. NSF årsmøtet må godkjenne innstillingen for at den skal vedtas.
h) TK skal levere årsberetning til klubbledermøtet.
i) TK har ansvaret for konvertering av grader fra andre forbund og stilarter.

§ 20 Komiteer og utvalg
NSF kan etablere følgende faste komiteer:
1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-18. Kontrollkomiteens plikter
er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.
2. Valgkomiteen velges på NSFs NSF årsmøte på fritt grunnlag, etter innstilling fra
styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv
som skal velges på NSF årsmøtet.
Andre faglige utvalg og komitéer i henhold til § 16 pkt. 5.
Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt NSFs tilsvarende komitéer.
De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.
Forbundet kan organiseres med grupper og/eller avdelinger utover det som er definert i vedtektene.
NSF årsmøtet bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres
og ledes. Dette vedtas i forbindelse med behandling av organisasjonsplan på NSF årsmøtet.
§ 21 Prestasjonsfremmende midler
Det er forbudt for medlemmer av forbundet å bruke prestasjonsfremmende midler som står på NIFs
“dopingliste”. Medlemmer som bryter dette forbudet kan nektes adgang til forbundets
arrangementer.
§ 22 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært NSFs NSF årsmøte etter å ha
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds
lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
Lovendringer gjort på NSF årsmøtet, som har konsekvenser for NSF, trer i kraft
umiddelbart.
§ 23 Utmelding
Klubber som vil melde seg ut av Norges Shotokanforbund skal gjøre dette skriftlig til styret.
Kontingent beregnes for det året utmeldingen foretas.
Forslag om oppløsning av NSF må først behandles på ordinært NSF årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært
NSF årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas
med 2/3 flertall.
Ved oppløsning fatter NSF årsmøte beslutning om overføring av aktiva til et veldedig formål.
Sammenslutning med annet forbund anses ikke som oppløsning. I tilfelle oppløsningsvedtak fattes
skal all gjeld slettes, og resterende beholdning overføres til et veldedig formål.
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1

G-1TKM2LTHJ9